Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2023 r.

1. Ogólne

 1. Niniejszy dokument ustala zasady korzystania z gry przeglądarkowej https://mistwood.pl ("Mistwood") oraz pozostałych usług, np. powiązanego z nią serwera Discord ("usługi Mistwood"). Poniższe zasady dotyczą wszystkich Użytkowników usług Mistwood. Także administracji ("Czerń"), moderacji ("Zieleń").
 2. Warunkiem korzystania z dowolnej z dostępnych usług Mistwood jest przejście procesu rejestracji.
 3. Użytkownikami mogą zostać jedynie pojedyncze osoby fizyczne. Rejestracji należy dokonać osobiście. Rejestracja przez osobę trzecią jest niedozwolona.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Mistwood tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody opiekuna prawnego.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać określone dane, m.in. nazwę gracza oraz zarejestrowany na niego adres e-mail. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać wyłącznie prawdziwe i pełne dane.
 6. Przeniesienie konta Użytkownika lub przekazanie go osobie trzeciej jest niedozwolone bez uzyskania wyraźnej zgody administracji Mistwood.
 7. Użytkownik ma obowiązek zadbać, by używane przez niego oprogramowanie i sprzęt były kompatybilne z technologiami wykorzystywanymi przez Mistwood.
 8. Celem świadczenia usług Mistwood jest zapewnienie rozrywki Użytkownikom. Zabronione jest korzystanie z nich w celach komercyjnych. Odstępstwa od tej zasady wymagają wyraźnej, pisemnej zgody Mistwood.
 9. Korzystanie z usług Mistwood jest możliwe wyłącznie w aktualnej wersji.
 10. Mistwood ma prawo do przerwania działania usług Mistwood z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych bez uprzedzenia. W pozostałych przypadkach Użytkownik zostaje poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Obowiązki Użytkownika

 1. Dane logowania i hasła
  1. Użytkownik ma obowiązek utrzymywania swoich danych logowania w ścisłej tajemnicy.
  2. Użytkownik ma obowiązek używać wewnątrz usług Mistwood wyłącznie swoich danych logowania oraz chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  3. Pod pojęciem "Dane logowania" należy rozumieć osobiste dane dostępowe Użytkownika, używane w celu jego autoryzacji oraz wykluczenia możliwości używania jego konta przez osoby trzecie. Hasło nie powinno być identyczne z nazwą gracza i powinno składać się z kombinacji co najmniej 6, a maksymalnie 32 znaków.
  4. W przypadku gdy Użytkownik ma podstawy podejrzewać, że jego danych logowania w sposób nieuprawniony uzyskały lub mogły uzyskać dostęp osoby trzecie, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić Mistwood i zmienić swoje dane.
 2. Korzystanie z usług Mistwood
  1. Usługi Mistwood zawierają każdy rodzaj treści, które chronione są znakami towarowymi, prawem autorskim oraz w inny sposób na rzecz Mistwood lub osób trzecich. O ile Mistwood nie ustaliło inaczej, Użytkownik nie ma prawa do przetwarzania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, handlu lub używania w zakresie wykraczającym poza uzgodniony w niniejszej umowie usług Mistwood lub dostarczanych za ich pośrednictwem treści. Dozwolone jest tylko technicznie uwarunkowane kopiowanie, którego cel jest zgodny z postanowieniami dotyczącymi korzystania z usług Mistwood. Zabronione jest zmienianie, czynienie niewidocznymi i/lub usuwanie znaków towarowych oraz informacji o prawach autorskich.
  2. Pod pojęciem "Treści" należy rozumieć dane, obrazy, teksty, grafiki, utwory muzyczne, dźwięki, sekwencje dzięków, zapis wideo, programy oraz kody programów, a także pozostałe informacje dostarczane przez Mistwood.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań zagrażających lub powodujących zakłócenia w działaniu usług Mistwood, jak również nie korzystać z danych, do których Użytkownik nie został uprawniony.

3. Gra

 1. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta, o ile nie przewidziano odstępstw od tej zasady. Używanie kilku kont Użytkownika ("Multikonta") jest niedozwolone. Mistwood ma prawo w każdej chwili i wedle własnego uznania zablokować lub usunąć niedozwolone Multikonta.

 2. Użytkownikowi zabrania się wywoływania gry Mistwood za pomocą narzędzi innych, niż dostarczony interfejs, a także modyfikowania go w jakikolwiek sposób.

 3. Użytkownikowi zabrania się korzystania z skryptów i programów, za pomocą których może uzyskać/zyskuje przewagę nad pozostałymi graczami. Należy tu również zaliczyć funkcje automatycznego odświeżania zawartości oraz inne, zintegrowane mechanizmy przeglądarki internetowej, o ile dotyczy to procesów automatycznych.

 4. Użytkownikowi pod żadnym pozorem nie wolno:

  • tworzyć lub stosować cheatów, modów, hacków i/lub oprogramowania, które zmienia doświadczanie gry
  • kupować, sprzedawać i wymieniać wirtualnych dóbr z usług Mistwood od osób/usług trzecich za realne środki płatnicze lub dokonywać próby podjęcia tych działań, o ile nie zostało to w pojedynczym przypadku dozwolone

  Zakaz obejmuje także działania, których skutek jest równoznaczny z wymienionymi wyżej.

 5. Niedozwolone jest korzystanie z nieuprawnionego połączenia z usługami Mistwood, w szczególności za pomocą programów, których używanie nie zostało wyraźnie dozwolone przez Mistwood.

 6. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać, tworzyć lub utrzymywać bądź emulować lub próbować emulować jakiejkolwiek z usług Mistwood.

4. Treści niedozwolone

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie w obrębie usług Mistwood treści:

  • pornograficznych
  • brutalnych lub ukazujących przemoc
  • obscenicznych lub wulgarnych (w tym zawierających wulgaryzmy w dowolnym języku)
  • rasistowskich lub promujących nienawiść na tle rasowym i/lub lub terroryzm
  • homofobicznych lub promujących nienawść na tle homofobicznym, transfobicznym
  • seksistowskich
  • promujących nienawiść i dyskryminację na tle religijnym i wyznaniowym
  • promujących nienawiść i dyskryminację na tle seksualnym
  • promujących nienawiść i dyskryminację na tle politycznym
  • treści, które mogą obrażać graczy Mistwood, Użytkowników Discorda, administrację lub innych Użytkowników
  • zawierających jakiekolwiek materiały reklamowe/promocyjne, bez wyraźnej zgody Mistwood
  • spamerskich
  • ukazujących prywatne rozmowy bez zgody wszystkich uczestników konwersacji
  • innych treści niezgodnych z polskim prawem
  • odnośników do w/w treści, niebezpiecznych bądź phishingowych stron
 2. Niedozwolone jest posiadanie przez gracza nazwy Użytkownika podobnej do nazw Użytkowników, którzy są członkami administracji Mistwood.

5. Konsekwencje naruszeń

 1. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie usunąć treści uznane przez Mistwood za niezgodne z regulaminem. Mistwood zastrzega sobie prawo do usunięcia tego typu treści we własnym zakresie.
 2. Jeżeli zachodzą przesłanki, iż Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin Mistwood może zgodnie z uznaniem podjąć jedno lub więcej z następujących działań:
  1. zmiany lub usunięcia treści,
  2. ujawnienia nielegalnego zachowania w Mistwood poprzez podanie nazwy gracza,
  3. tymczasowego zablokowania konta Użytkownika
  4. nałożenia stałej blokady konta Użytkownika.
 3. Jeżeli konto Użytkownika zostanie zablokowane, nie może on utworzyć nowego konta Użytkownika bez uzyskania zgody Mistwood.

6. Obowiązujące przepisy prawa

 1. W sprawach nieuregulanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.